Web melayu porn friend dating love clyahoo com man search woman cl


Nếu bạn mua tên miền cho thời hạn dài hơn thời hạn gói, bạn sẽ bị tính phí cho thời hạn đăng ký bổ sung với mức giá hiện hành khi đó.

Bạn phải thêm tên miền vào giỏ hàng trước khi mua và bạn phải chọn thời hạn miền bằng hoặc ngắn hơn thời hạn của gói để đủ điều kiện nhận ưu đãi miền miễn phí.

Phone connection issues and computer connection issues are the two main reasons why you may not be able to send and receive messages on Whats App Web.

Your session on Whats App Web is an extension of Whats App on your phone.

If the problem persists, you should log out and log back in to reactivate your web session: Important: You must use the latest version of Chrome, Firefox, Opera, Safari or Edge as a web browser to use Whats App Web.

Other browsers such as Internet Explorer are not supported.

If you see a yellow bar at the top of the chat list with this error message "Computer Not Connected", check to make sure your computer's Internet connection is active.